Przejdź do wersji zoptymalizowanej dla osób niewidzących i słabowidzących
Przejdź do wyszukiwarki
Przejdź do menu górnego
Przejdź do treści głównej
Przejdź do menu prawego
Przejdź do mapy serwisu
Przejdź do stopki
Wydrukuj stronę Poleć znajomemu
x

Zapraszam do obejrzenia strony Walory turystyczne - Turystyka - Gmina - GMINNY PORTAL INTERNETOWY RADOMYŚL n/Sanem.

 

Pobierz PDF

Walory turystyczne

 

Teren Gminy Radomyśl charakteryzuje się znaczną zmiennością krajobrazu. Związane jest to z położeniem na pograniczu trzech mezoregionów. Jakkolwiek dwa są analogiczne do siebie ( dolina Wisły i Sanu ) tak trzeci odbiega charakterem od pozostałych. Najatrakcyjniejsze są odcinki dolin rzecznych. Uroczy krajobraz tworzą szerokie wstęgi rzeczne z licznymi piaszczystymi łachami, otulone roślinnością łęgową, szachownicą pól uprawnych, łąk, pastwisk zajmujących miejscami dość rozległą trasę zalewową.

Wśród otwartych terenów rolniczych samotnie lub niewielkimi grupkami rosną pomnikowych rozmiarów sędziwe wierzby i topole. Często występują tu - naprzedwalu i zawalu - starorzecza i stawy z tak interesującą i malownicza roślinnością jak: lilie wodne, zespól budowlany grążela żółtego, grzebienie białe, którym towarzyszą inne gatunki flory wodnej.
Odmiennym krajobrazem odznacza się pozostała część gminy. Jest to obszar równinny z niewielkimi wyniesieniami wydmowymi pokryty w znacznym procencie kompleksami leśnymi, głównie borami sosnowymi, a ponadto polami uprawnymi, łąkami, pastwiskami. Licznie spotykane są tu również tereny zabagnione o charakterze torfowisk wysokich, przejściowych, niskich oraz fragmenty olsów.
Środowisko geograficzno-przyrodnicze na terenie Gminy, a zwłaszcza w dolinie Wisły i Sanu występuje niezwykle bogate w faunę i florę środowisko przyrodnicze.
Obejmuje ono zbiorowiska leśne i zaroślowe, zbiorowiska łąkowe, pastwiskowe i muraw piaszczyskowych oraz zbiorowiska wodne, szurawowe, bagienne i torfowe. Flora naczyniowa Gminy jest dość zróżnicowana ze względu na obecność siedlisk o odmiennym charakterze. We florze Gminy na uwagę zasługuje występowanie kilku gatunków roślin uznanych za zagrożone w Polsce ( widłak torfowy, salwina pływająca, kotewka-orzech wodny, rosiczka ). Faunę terenu Gminy można podzielić na gatunki związane z dolina rzeczną Wisły i Sanu, gatunki leśne oraz gatunki przestrzeni otwartych. Dolina Wisły odgrywa dużą rolę jako skupisko cennej, rzadkiej w kraju fauny. W Gminie występują gatunki zwierząt szczególnie chronionych ( wilk, bielik, bóbr ).
Teren Gminy Radomyśl należy do najbardziej atrakcyjnych pod względem turystycznym. Z uwagi na wysokie walory przyrodnicze i krajobrazowe znalazł się nieomal w całości w granicach systemu obszarów chronionych: Park Krajobrazowy Lasy Janowskie, projektowany Park Krajobrazowy Środkowej Wisły i projektowany Lipski Obszar Chronionego Krajobrazu. Harmonijny krajobraz - obok bogactwa zasobów przyrody, stopnia naturalności oraz stanu środowiska ( czystość wód, powietrza ) -stanowi jeden z podstawowych elementów decydujących o atrakcyjności turystyczno-wypoczynkowej Gminy Radomyśl.

REZERWATY PRZYRODY:

Rezerwat "Pniów " - rezerwat florystyczny roślin zielonych o dominującym, wodnym typie środowiska, częściowy, o powierzchni 4,15 ha, położony jest na terenie wsi Pniów. Obejmuje fragment starorzecza Sanu. Utworzony został Zarządzeniem Ministra Leśnictwa z dnia 20 marca 1956r. w celu zachowania ze względów naukowych naturalnego środowiska chronionego gatunku rośliny wodnej-orzecha wodnego.

Nowiny - "Jezioro Dunaj" - 2 stawy powstałe w zagłębieniach terenu. Przy brzegu licznie rozwinięty szuwar pałkowy i mannowy. Dookoła rosną wierzby i olsza czarna. Jest miejscem częstych biwaków i campingów.

POMNIKI PRZYRODY:

W rejestrze pomników przyrody znajduje się 6 pomników przyrody żywej położonych na terenie gminy Radomyśl. Chronią one 16 drzew trzech gatunków w formie 1 pomnika grupowego / 1 drzew / i 5 pojedynczych.
Najliczniej reprezentowanym gatunkiem jest dąb szypułkowy. Pozostałe dwa to lipa drobnolistna i topola czarna. Większość drzew rośnie na terenach leśnych.

Dotyczy to dębów natomiast lipy i topole występują pojedynczo wśród zabudowań oraz przy drogach. Największe wymiary prezentuje lipa drobnolistna rosnąca przy kościele parafialnym w Radomyślu n/Sanem. Obwód na wys. 1,3 m osiągnął 593 cm.
Najokazalszym drzewem wśród istniejących pomników przyrody jest dąb szypułkowy rosnący na skraju kompleksu leśnego - przy drodze Annopol-Radomyśl, w miejscowości Radomyśl n/Sanem. Okaz ten mierzy 562 cm. w obwodzie na wys. 1,3 m oraz 27 m wysokości i prezentuje się bardzo majestatycznie na tle młodszego drzewostanu.

TERENY ŁOWIECKIE

Środowisko przyrodnicze i ukształtowanie terenu stwarzają bardzo dogodne warunki naturalne dla istnienia obszarów łowieckich. Lasy stanowią ok. 45% powierzchni gminy. Większość występujących tu gatunków związana jest z terenami leśnymi.
W szczególności znajdują w nich schronienie duże zwierzęta łowne: sarna, dzik, kuna, borsuk, jeleń i inne. Tereny otwarte tj. łąki, pola uprawne, nieużytki są obszarem występowania drobnej zwierzyny łownej: zając, bażant, kuropatwa.

- baza-firm01.png

- forum01.png

- mapa-dojazdu01.png

 • GCK
 • GOPS
 • Izba Regionalna
 • Stadnina koni Żabno
 • Dyżur Aptek
 • Powiat Stalowowolski
 • Województwo Podkarpackie
 • Lasowiacka Grupa Działania
 • Mikroporady
 • Nasz czas
 • Nielisz
 • Sztafeta
 • ZPP

- stopka-mapka.png

Dane kontaktowe

Urząd Gminy Radomyśl nad Sanem
ul. Rynek Duży 7, 37-455  Radomyśl nad Sanem, pow. stalowowolski, woj. podkarpackie
tel.: +48 015 845-43-02, fax: +48 015 845-43-28
NIP: 865-15-83-030, Regon: 000546443

Godziny pracy urzędu

poniedziałek - 7:15 do 15:00
wtorek - 7:00 do 16:00
środa - 7:15 do 15:00
czwartek - 7:15 do 15:00
piątek - 7:15 do 15:00

projekt i hosting: INTERmedi@ | zarządzane przez: CMS - SPI
Poprawny HTML 4.01 Transitional Poprawny arkusz CSS Poprawne kodowanie UTF-8 Strona zgodna z WCAG 2.0 AA
Niniejszy serwis internetowy stosuje pliki cookies (tzw. ciasteczka). Informacja na temat celu ich przechowywania i sposobu zarządzania znajduje się w Polityce prywatności.
Jeżeli nie wyrażasz zgody na zapisywanie informacji zawartych w plikach cookies - zmień ustawienia swojej przeglądarki.